0

Coaching à distance

Coaching à distance : se faire coacher ou devenir coach Le coaching à distance permet de devenir coach à distance ou de se faire coacher à distance. Cette nouvelle pratique du coaching se [...]